La Xunta acaba de publicar en el DOGA una modificación de las normas relativas a las limitaciones de aforo en lugares de culto.

Esta modificación supone que, en nuestro templo parroquial, pasamos a tener una capacidad de un tercio del aforo total.

Por lo tanto, a partir de este momento, el aforo actual de nuestra iglesia parroquial es de 130 personas.

Los asientos permitidos están marcados con una flecha verde, para saber que se cumple con la distancia de 1,5 metros.

A continuación, copiamos el texto completo de la Nota que la Vicaría General de nuestra archidiócesis compostelana ha publicado al respecto:

No día de hoxe, o Diario Oficial de Galicia publica o Decreto 181/2020 que modifica o decreto 179/2020 de 4 de novembro, no relativo ás “limitacións á permanencia de persoas en lugares de culto”.

Esta nova redacción literalmente di:

«Terceiro. Limitacións á permanencia de persoas en lugares de culto

  1. Na Comunidade Autónoma de Galicia a asistencia a lugares de culto non poderá superar o cincuenta por cento da súa capacidade, e deberase garantir, en todo caso, o mantemento da distancia de seguridade de 1,5 metros entre as persoas asistentes. A capacidade máxima deberá publicarse en lugar visible do espazo destinado ao culto.

          Non se poderá utilizar o exterior dos edificios nin a vía pública para a celebración de actos de culto.

  1. A asistencia a lugares de culto, nas condicións establecidas no número anterior, non poderá superar o terzo da súa capacidade nos concellos enumerados nos números 1 e 2 do punto primeiro deste decreto.
  2. Deberán establecerse medidas para ordenar e controlar as entradas e saídas aos lugares de culto para evitar aglomeracións e situacións que non permitan cumprir coa distancia de seguridade.
  3. As limitacións previstas nos números anteriores non poderán afectar en ningún caso o exercicio privado e individual da liberdade relixiosa».

Polo que desde hoxe, o aforo dos lugares de culto queda do seguinte xeito:

  • Nos Concellos sen restricións: 50 % do aforo.
  • Nos Concellos con restricións: 33 % do aforo.

Esta medida segue en vigor ata as 15.00 h. do 4 de decembro, agás que sexan modificadas polas autoridades sanitarias.

Santiago de Compostela, a 10 de novembro de 2020.

O Vicario Xeral.